Sort by

Vui lòng xác thực Email để đăng nhập

Thủ tục bán công ty theo quy định pháp luật năm 2023

 

5 tháng trước

 

16:48

Bán doanh nghiệp là một trong những quyền của các cá nhân, doanh nghiệp được quy định bằng pháp luật. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp muốn bán công ty , nhưng mà không nắm rõ thủ tục pháp lý. Vì vậy, trong bài viết sau đây INMERGERS xin cung cấp thông tin về Thủ tục bán doanh nghiệp.

1.Khái niệm bán doanh nghiệp

Bán doanh nghiệp là việc chuyển đổi sở hữu toàn bộ một doanh nghiệp hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác có thu tiền. Hiện nay, pháp luật mới chỉ đưa ra các quy định về việc bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Vậy các loại hình doanh nghiệp còn lại có được phép bán hay không?

Khái niệm bán doanh nghiệp

2.Khi nào được phép bán công ty?

Từ định nghĩa bán doanh nghiệp nêu trên thì có thể hiểu, chỉ cần doanh nghiệp thay đổi toàn bộ chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác mà có thu tiền thì được hiểu là bán doanh nghiệp. Như vậy có thể hiểu, mặc dù Luật doanh nghiệp không đưa ra khái niệm về việc bán doanh nghiệp đối với các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh nhưng khi các doanh nghiệp này có thể chuyển đổi toàn bộ chủ sở hữu và thu lại một khoản tiền thì có thể hiểu là doanh nghiệp đó đã được bán doanh nghiệp.

Việc bán công ty cho người khác sẽ được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân là thay đổi chủ sở hữu
 • Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thì sẽ chuyển nhượng toàn bộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp cho chủ thể khác
 • Công ty hợp danh là thay đổi thành viên hợp danh của công ty.
Các loại hình doanh nghiệp được bán lại

3. Thủ tục bán công ty

Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì thủ tục bán doanh nghiệp cũng sẽ khác nhau. Cụ thể:

a.Đối với doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người nhận chuyển nhượng.

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ nộp các tài liệu nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho chủ sở hữu doanh nghiệp mới.

Tuy nhiên sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác. Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

b.Đối với Công ty TNHH một thành viên:

Để chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của thành viên trong công ty TNHH một thành viên thì công ty cần phải chuẩn bị các tài liệu sau để nộp cho phòng Đăng ký kinh doanh:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.
 • Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp:
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Thủ tục bán công ty TNHH một thành viên

c.Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Để chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên thì công ty cần phải chuẩn bị các tài liệu sau để nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Hai đồng chuyển thì làng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

d. Đối với công ty cổ phần:

Đối với các cổ đông sáng lập sau khi thành lập doanh nghiệp, đã góp đủ vốn và chuyển nhượng cổ phần sau khi doanh nghiệp đã hoạt động được 03 năm mà các cổ đông sáng lập công ty mới bắt đầu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho người khác thì không cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần chỉ cần có hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý và được lưu nội bộ của công ty. Trong trường hợp công ty thành lập và hoạt động chưa đủ 3 năm thì các cổ đông sáng lập chỉ có thể chuyển nhượng phần cổ đông của mình cho các cổ đông sáng lập khác trong công ty.

Thủ tục bán doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

e. Đối với công ty hợp danh:

Do công ty hợp danh mang tính đối nhân và thành viên góp vốn không phải thành viên bắt buộc của công ty, thành viên góp vốn cũng không có quyền quyết định đối với hoạt động của công ty nên hoạt động bán công ty hợp danh được đặt ty ra trong trường hợp công ty hợp danh thay đổi thành viên hợp danh. Sau khi thay đổi thành viên hợp danh của công thì doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ thông báo lên Phòng Đăng ký kinh doanh gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Kết luận:

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, INMERGERS - nền tảng tiên phong kết nối đầu tư quốc tế ra đời nhằm giúp nhà đầu tư tự động kết nối các giao dịch M&A mua, bán công ty, nhượng quyền thương mại và quyền phân phối, đại lý.

Tham gia ngay sàn mua bán doanh nghiệp MMatch để được hỗ trợ về mặt pháp lý, đồng hành đưa ra cách tìm nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp đồng thời kết nối với các SMEs, cùng nhau phát triển kinh doanh, mang lại những thương vụ mua, bán doanh nghiệp thành công!

Bài viết liên quan:

Chia sẻ